Archive for the ‘ไม่มีหมวดหมู่’ Category

ประกาศ

 

e-book PY Gymnosperm (pdf ทำเอง จ้าาา)

ไว้เป็นเอกสารเพิ่มเติม สำหรับตนเองหรือรุ่นน้อง ได้จ้าา
โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/?rhhds7n0jad7dx1
นะจ๊ะ

KM PHARMACOGNOSY FORUM

>>> กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ฟอรั่มการจัดการความรู้ทางเภสัชเวท <<<

พืชสมุนไพรแบ่งตามการรักษาโรค (Therapeutic uses of Medicinal Plants)

อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร (Medicinal Plants)

กฏระเบียบ

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของ KM นี้ ท่านตกลงยอมรับในกฏระเบียบเงื่อนไขในการให้บริการของ KM ดังต่อไปนี้

 1. บริการที่ KM มีให้แก่ผู้ใช้ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ลงบนเว็ปเพจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางเว็ป ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นการให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หากแต่ผู้ใช้จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ เองเพื่อสามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ และ ผู้ใช้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเอง เช่น ค่าโทรศัพท์ และ ค่าอินเตอร์เน็ต
 2. เว็บไซต์ แห่งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฏระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการบน KM
 3. เว็บไซต์ แห่งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบริการหรือยกเลิกการให้บริการโดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้ง การกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ KM และ เว็บไซต์ แห่งนี้ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อสมาชิกผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่ทาง เว็บไซต์ แห่งนี้ ควรได้กำหนดใช้กฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้ แก้ไข หรือยกเลิกบริการบน KM
 4. ข้อมูลบางส่วน เช่น Email address ที่สมาชิกได้บรรจุไว้ใน KM จะถูกเก็บเป็นความลับสำหรับสมาชิกท่านนั้นๆ เว็บไซต์ แห่งนี้ จะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้ทาง เว็บไซต์ แห่งนี้ จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข เปิดเผย ข้อมูลอันเป็นความลับนี้ของสมาชิก ยกเว้นจำต้องกระทำด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย (2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเว็บไซต์ แห่งนี้ (3) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของสมาชิก KM หรือต่อสาธารณะ (4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ KM ได้ให้ไว้
 5. สมาชิก เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของข้อมูลที่สมาชิกนั้นๆได้เผยแพร่ผ่านทาง KM หากแต่เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมดำเนินการโดยเว็บไซต์ แห่งนี้ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา KM ท่านต้องยินยอมให้บุคคลดังกล่าวสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข รวบรวม วิเคราะห์ และตีพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวได้
 6. สมาชิกเข้าใจและ ยอมรับว่าเว็บไซต์ แห่งนี้ ไม่ได้มีการรับรองทางกฎหมายในข้อมูลเนื้อหาที่สมาชิกบันทึกลงใน KM และเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารของสมาชิก และ เว็บไซต์ แห่งนี้ ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการขู่กรรโชก ทำร้าย ด่าทอ การรุนแรงต่างๆ อาชญากรรม หรือ การละเมิดต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เว็บไซต์ แห่งนี้จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บน KM และ เว็บไซต์ แห่งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก
 7. เมื่อบุคคลใดเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการของ KM แล้วนั้น สมาชิกนั้นๆ จะได้รับรหัสผ่าน และทะเบียนผู้ใช้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในทุกๆ กรณีที่สมาชิกนั้นๆ ไม่ทำการเก็บรักษาปกปิดรหัสผ่านและทะเบียนผู้ใช้ นอกจากนี้สมาชิกจะต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ทะเบียนผู้ใช้ของสมาชิกนั้นๆ สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ หรือสร้างทะเบียนผู้ใช้ใหม่ หรือปิดทะเบียนผู้ใช้เก่า ตามความสะดวกของสมาชิก
 8. ผู้เป็นสมาชิก KM ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ KM นั้นๆ เอง เว็บไซต์ แห่งนี้ ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ในการให้บริการ KM
 9. สมาชิก ของ KM ต้องยอมรับในข้อตกลงที่ว่า จะไม่มีการขายต่อบริการที่มีอยู่บน KM ยกเว้นมีเอกสารอนุญาตยืนยันการกระทำการดังกล่าวจาก เว็บไซต์ แห่งนี้
 10. สมาชิก จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกฎกติกามารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ต สมาชิกจะไม่ใช้บริการ KM เพื่อการส่งอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลขยะ สมาชิกจะไม่ใช้บริการของ KM เพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ และ สมาชิกจะไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการ KM ของสมาชิกท่านอื่นๆ
 11. เว็บไซต์ แห่งนี้ มีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกา มารยาทในการใช้บริการของ KM โดยทันที และเว็บไซต์ แห่งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวนี้ใดๆ ทั้งสิ้นต่อตัวสมาชิกเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้
 12. สมาชิก ตกลงที่จะปกป้อง เว็บไซต์ แห่งนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ KM ให้ปราศจากจากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งสมาชิกต้องยินยอมชดเชยค่าทนายความต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการ KM การละเมิดกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ KM และการละเมิดข้อกฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
 13. สมาชิก ไม่สามารถเข้าร่วมการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการภายใต้การใช้บริการของ KM เพราะเนื่องจาก KM เป็นเว็ปไซต์ที่เน้นผลประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ
 14. เว็บไซต์ แห่งนี้ ไม่อนุญาตให้สมาชิกนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนิน งานเพื่อหวังผลกำไร หรือข้อความที่สือไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในบล็อก
 15. สมาชิก รับรู้ว่าเนื้อหา ซึ่งรวมถึงข้อความ ซอฟท์แวร์ เพลง เสียง รูปถ่าย วีดีโอ กราฟฟิก โลโก้ ที่เว็บไซต์ แห่งนี้โฆษณาเพื่อ KM นี้ ถูกปกป้องโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ สิทธิบัตร และกฎหมาย ดังนั้น สมาชิกไม่อาจคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือ สร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจากเนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ แห่งนี้ ยกเว้นส่วนที่ได้ชี้แจงไว้ว่าเป็น Open-source ได้กำหนดลิขสิทธิ์ตาม GNU General Public License (GNU/GPL)
 16. เว็บไซต์ แห่งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่างๆ ที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ KM โดยไม่แจ้งหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. สมาชิก ที่ใช้บริการ KM จากทั้งนอกและในประเทศไทย จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม กฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ KM กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ ….. หรือ ติดต่อผู้บริหารเว็บไซต์